1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Villa pod Orzechem uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

6. Osoby nie zameldowane w Villi mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–22.00.

7. Gość korzystający z kuchni proszony jest o zostawienie porządku w stanie nie pogorszonym

8. Villa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

9. W Villi obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00–6.00.

10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Villi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Villi grzałek, żelazek, maszynek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Villi powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Villa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione szkody oraz opuszczenia terenu obiektu.

14. Villa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez trzy miesiące, a następnie zutylizowane.

W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.